mapa

Mapka ilustrująca zasięg projektu – z dotacji skorzystają wszystkie miejscowości Gminy Mirów

W dniu 26.05.2020 r.  Wójt Gminy Mirów podpisał z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” na łączną kwotę 1 121 274,19 zł (w tym  1 007 886,91 zł ze środków unijnych oraz 113 387,28 zł z budżetu Państwa).

 

Dotacja została przyznana w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktualnie projekt obejmuje likwidację 57-miu kotłów opalanych szkodliwym dla środowiska paliwem stałym (głównie węglem) i zamontowaniu na ich miejsce 50-ciu nowoczesnych zautomatyzowanych kotłów opalanych neutralną dla środowiska biomasą oraz 7-miu bezobsługowych pomp ciepła.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wymierna poprawa czystości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, o czym świadczą ujęte w Studium wykonalności wskaźniki:

− zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię końcową o 805 461,48 kWh/rok, tj. o 31 %,

− zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 o 738,26 Mg/rok, tj. o 95,34 % oraz pyłów zawieszonych PM10 o 3,43 Mg/rok, tj. o 6,59 %,

− wzrost ilości energii cieplnej wytwarzanej z OZE o 1 743 578,15 kWh/rok.

Zawarta umowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będzie w najbliższym czasie aneksowana – z powodu rezygnacji 5-ciu osób z udziału w projekcie – a następnie Gmina ogłosi przetarg nieograniczony, który wyłoni wykonawcę robót i jednocześnie dostawcę nowych źródeł ciepła.

 Po wyłonieniu wykonawcy będą znane rzeczywiste koszty demontażu starych kotłów i montażu nowych, a zawarte pomiędzy Gminą i mieszkańcami umowy zostaną aneksowane ze wskazaniem konkretnych kwot, które wniosą mieszkańcy oraz kwot które pokryje uzyskana dotacja.

Już teraz jednak wiadomo, że udział procentowy mieszkańców będzie stanowił 20 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że rzeczywisty wkład finansowy właściciela nieruchomości wyniesie około 30 % wszystkich kosztów wynikających z przetargu, łącznie z podatkiem VAT, zaś pozostała część zostanie pokryta z dotacji.

Urzędnicy prowadzący projekt jeszcze przed podpisaniem umowy głównej przygotowali dokumenty niezbędne do modyfikacji wniosku o udzielenie dotacji i podpisania aneksu, w związku z czym Gmina planuje zakończyć realizację zadania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Wójt Gminy przewiduje, że przetarg zostanie ogłoszony pod koniec czerwca b.r., a na przełomie  lipca i sierpnia zostaną rozpoczęte prace budowlano-instalacyjne, których finał nastąpi przed początkiem jesieni.